سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠
سایت های مرتبط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1365
 بازدید امروز : 64
 کل بازدید : 197696
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/3437
2013 - شرح وظایف و آئین نامه داخلی کارگروه های تخصصی

شرح وظايف كارگروه تخصصي

مخاطرات زيست محيطي

با مسئوليت

سازمان حفاظت محيط زيست كشور

فهرست مطالب :

فصل اول : كليات

فصل دوم : شرح وظايف

فصل سوم : اعضاء كارگروه

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

214

فصل اول : كليات

ماده 1 : مستندات قانوني

به استناد بند الف ماده 9 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده 19

1387 و بند 12 و نيز تبصره 3 ذيل ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون /2/ مصوب 31

تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.

ماده 2 : هدف

مديريت مخاطرات و بحران هاي زيست محيطي كشور

ماده 3 : تعاريف

بر اساس ماده 1 و ماده 2 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده

آئين نامه اجرايي قانون مذكور مي باشد.

مخاطرات زيست محيطي

215

فصل دوم : شرح وظايف عمومي و تخصصي

ماده 4 : شرح وظايف عمومي

-1 اجراي مصوبات شوراي عالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.

-2 انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگ ي، مقابله و

بازسازي و بازتواني پس از تأييد شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور و ابلاغ

توسط وزير كشور.

3 - بررسي و تصويب وظايف دقيق و نقش كارگروه هاي فرعي و ساير سازما نها و

بخش هاي ذي ربط در مديريت بحران و نيز سازما نهاي همكار و نظارت بر اجراي آن.

-4 تهيه طرح جامع خطرپذيري به استناد ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون تشكيل

سازمان مديريت بحران و با هماهنگي ساير دستگاه ها و واحدهاي استاني.

-5 پيشنهاد پيگيري، هدايت و بررسي امور مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي

كاربردي مورد نياز در كليه مراحل مديريت بحران.

-6 تدوين برنامه هاي ساليانه و عملياتي 5 ساله كارگروه و كارگروه هاي فرعي

مربوطه در مركز و استان ها و ارائه آن به مراجع ذي ربط به استناد بند 2 ماده 4 قانون

و ماده 23 آئين نامه اجرايي آن جهت تصويب و تخصيص اعتبارات لازم.

-7 جمع آوري و جمع بندي آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش

حوزه كارگروه و در اثر وقوع حوادث طبيعي و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به

مراكز ذي ربط جهت تأمين اعتبارات مورد نياز.

-8 تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد مديران در مراحل مختلف مديريت بحران

به استناد مواد 7 و 9 آيين نامه اجرايي قانون.

-9 استفاده از امكانات ماهوار هاي براي اطلاع از وقوع حوادث احتمالي از طريق

كارگروه.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

216

-10 تأمين نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري كارگروه و تيم هاي ضربت.

-11 تهيه بانك هاي اطلاعاتي بروز افراد متخصص ، سازمان ها ، شركت ها ،

صنايع، مواد و...

-12 برگزاري دوره هاي آموزشي كشوري براي آموزش دستورالعمل هاي

اجرائي بطور مستمر.

-13 امكان ارتباط و سازماندهي و گسترش سازمان هاي غيردولتي

زيست محيطي در زمان وقوع حوادث.

-14 استفاده از امكانات ماهواره اي براي اطلاع از وقوع حوادث احتمالي از

طريق كارگروه.

-15 تبيين و تعيين سازوكارهاي لازم ارتباطي براي زمان هاي فوريتي.

-16 پشتيباني، هماهنگي، نظارت و ارزيابي بر اقدامات شرك تها و سازمان هاي

زيرمجموعه در خصوص مراحل مختلف مديريت بحران (بويژه آمادگي و مقابله) در

مركز و استان ها و ارائه گزارش به رئيس سازمان.

-17 تهيه سايت اينترنتي و بروز نگهداشتن آن، پيگيري ايجاد مركز داده.

-18 گزارش اقدامات انجام شده در هر شش ماه يكبار به وزير كشور و سازمان

مديريت بحران كشور.

تبصره : فعاليت هاي تخصصي خارج از وظايف مصوب منوط به پيشنهاد

كارگروه و تصويب شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور مي باشد.

ماده 5 : شرح وظايف تخصصي

گروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست

كشور در مراحل مختلف مديريت بحران كشور، وظايف زير را انجام خواهد داد:

مخاطرات زيست محيطي

217

-1-5 پيش بيني و پيشگيري

-1 تهيه نقشه هاي ريز پهنه بندي مخاطرات زيست محيطي.

-2 انجام پژوهش هاي كاربردي در زمينه بهبود روش پايش و پيش بيني

مخاطرات زيست محيطي.

-3 بررسي تأثير مخاطرات زيست محيطي بر انسان و محيط زيست.

-4 تهيه برنامه هاي سالانه مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي در ايران.

-5 تهيه دستورالعمل بكارگيري امكانات و تجهيزات پايش، آموزش و پژوهش

مخاطرات زيست محيطي.

-6 تهيه سيستم هشدار براي كاهش و كنترل اثرات مخاطرات زيست محيطي.

-7 جمع آوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره پ رسنل، اماكن،

تجهيزات و ساير امكاناتي كه بالفعل و بالقوه در امور زيست محيطي مديريت بحران

به كار مي رود.

-8 جمع آوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره وضعيت زيست محيطي

مناطق مختلف و مستندسازي و تهيه گزارشي از اثر حوادث و سوانح بر آنها.

9 - تهيه، تدوين، انتشار، جمع آوري، نگهداري و عرضه كتب و مستندات آموزشي و

كمك آموزشي داخلي و خارجي مربوط به امور زيست محيطي مديريت بحران.

-10 انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور كاهش آسيب پذيري و مديريت

بحران در حوادث و سوانح.

-11 آموزش عمليات امور زيست محيطي مديريت بحران و ساير اطلاعات مورد

نياز به پرسنل سازمان و بخش هاي خصوصي و تشكل هاي مردم نهاد.

-12 آموزش اصول مديريت بحران و موارد ويژه امور زيست محيطي مديريت

بحران به مديران دانشكده هاي مرتبط.

-13 آموزش اصول زيست محيطي در شرايط بحراني و اقدامات اوليه.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

218

-14 تهيه كتب، جزوات آموزشي، پمفلت، پوستر، فيلم هاي آموزشي و

برگزاري كارگاه هاي آموزشي، سمينارها، كنفرانس ها.

-2-5 آمادگي

-1 تهيه برنامه اختصاصي امور زيست محيطي مديريت بحران شامل مراحل

چهارگانه (آمادگي، پيشگيري، مقابله و بازسازي) براي بحران هاي شايع بر اساس

اصول مديريت ريسك.

-2 تهيه شرح وظايف كليه پرسنل دخيل در امور مديريت بحران زيست محيطي.

-3 تعيين سازمان هاي همكار، پشتيبا ن، جانشين امور زيست محيطي مديريت

بحران و جايگاه آنها.

4 - تهيه، بررسي، ارزيابي و تصويب برنام هها، لوايح، طرحها، موافقت نامه و

استانداردها و راهنماها به منظور محقق شدن وظايف كارگروه در حوز ههاي مختلف.

-5 تهيه دستورالعمل هاي به كارگيري منابع (امكانات و تجهيزات) امور

زيست محيطي مديريت بحران.

-6 هماهنگي با ستاد مديريت بحران به منظور برخورداري از امكانات اوليه.

-7 تهيه طرح جامع مخاطرات زيست محيطي.

-8 طراحي ساختارهاي مديريتي مراحل مقابله ، بازسازي و پيشگيري و كاهش

آثار امور زيست محيطي مديريت بحران.

-9 تهيه ليست مشخصات افراد اصلي و جانشين در چارت سازماني امور

زيست محيطي مديريت بحران از جمله در تيم هاي عملياتي.

-10 تهيه ليست حداقل صلاحيت فردي هر يك از پست ها در چارت سازماني

امور زيست محيطي مديريت بحران از جمله در تيم هاي عملياتي.

-11 انعقاد توافق نامه، قرارداد و يا پيگيري تصويب آيين نامه توسط مرجع

مخاطرات زيست محيطي

219

قانونگزار مربوطه به منظور اجرائيشدن روابط بين سازماني و نيز بهرهگيري از مشاركت

مردم و نيروهاي داوطلب سازماندهيشده در امور زيستمحيطي مديريت بحران.

-12 تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات.

-3-5 مقابله

-1 ارزيابي سريع وضعيت زيست محيطي منطقه.

-2 نظارت بر وضعيت آلودگي منابع آب، خاك و هوا.

-3 نظارت بر وضعيت مواد شيميايي سمي و خطرناك.

4 - بهره گيري از مشاركت مردم و نيروهاي داوطلب (سازماندهي شده) در بخش هاي

مختلف سلسله مراتب تصمي مگيري و اجرا در امور زيست محيطي مديريت بحران.

-5 اعزام كارگروه هاي ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي تخصصي خسارات به

مناطق آسيب ديده.

-4-5 بازسازي و بازتواني

-1 بررسي گزارشات كارگروه هاي ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي خسارات

و تجزيه و تحليل آنها و برنام هريزي جهت رفع نقايص احتمالي.

-2 شناسايي و در نظر گرفتن اولويت هاي پاك سازي منطقه.

3 - بررسي روند پا كسازي منطقه آلوده يا تخريب شده و ارائه گزارش بازسازي.

-4 پاك سازي منطقه آلوده يا تخريب شده.

-5 ارزيابي خسارات زيست محيطي.

-6 اطلاع رساني.

-7 انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي و مستندسازي و تهيه گزارش به منظور

ثبت نقاط ضعف و قوت خدمت رساني در حوزه محيط زيست.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

220

فصل سوم : تركيب اعضاء

ماده 6 : اعضاء اصلي

-1 معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست

-2 معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست.

-3 معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست.

-4 معاونت توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست.

-5 معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست.

-6 دبيرخانه گرد و غبار سازمان حفاظت محيط زيست.

-7 دبيرخانه كارگروه ملي تغييرات آب و هوا سازمان حفاظت محيط زيست.

ماده 7 : دستگاههاي همكار

-1 وزارت كشور (سازمان مديريت بحران)

-2 وزارت جهاد كشاورزي

-3 وزارت صنعت، معدن و تجارت

-4 سازمان هواشناسي كشور

-5 وزارت نفت

-6 سازمان صدا و سيما

-7 نيروي انتظامي

-8 وزارت تحقيقات، علوم و فناوري

-9 هلال احمر

-10 وزارت نيرو

-11 سازمان شهرداري ها

مخاطرات زيست محيطي

221

-12 سازمان انرژي اتمي

ماده 8 : اعضاي مدعو

حسب موضوع و بنا به پيشنهاد اعضاي كارگروه و تأييد رئيس كارگروه از افراد

حقيقي و حقوقي بدون حق رأي در جلسات دعوت خواهد شد.

اين شرح وظايف در هشت ماده و يك تبصره و هفتاد و پنج بند در جلسه مورخ

91/2/4 شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور به استناد تبصره 3 ماده 15 آئين نامه

اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به تصويب رسيد.__

اوقات شرعی
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.