سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
چهارشنبه ٢٥ فروردين ١٤٠٠
سایت های مرتبط

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2283
 بازدید امروز : 68
 کل بازدید : 197700
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2031
شرح وظایف کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف كارگروه تخصصي

مخاطرات زيست محيطي

با مسئوليت

سازمان حفاظت محيط زيست كشور

فهرست مطالب

 

:

فصل اول

 

 

:

كليات

فصل دوم

 

 

:

شرح وظايف

فصل سوم

 

 

:

اعضاء كارگروه

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

214

فصل اول

 

: كليات

ماده

 

1 : مستندات قانوني

به استناد بند الف ماده

 

 

9 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده

19

1387

 

 

و بند 12 و نيز تبصره 3 ذيل ماده 15 آئين نامه اجرايي قانون /2/ مصوب

31

تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

 

 

.

ماده

 

2 : هدف

مديريت مخاطرات و بحران هاي زيست محيطي كشور

ماده

 

3 : تعاريف

بر اساس ماده

 

 

1 و ماده 2

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و ماده

آئين نامه اجرايي قانون مذكور مي باشد

 

 

.

مخاطرات زيست محيطي

215

فصل دوم

 

: شرح وظايف عمومي و تخصصي

ماده

 

4 : شرح وظايف عمومي

-1

 

 

اجراي مصوبات شوراي عالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور

.

-2

 

 

انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگ ي، مقابله و

بازسازي و بازتواني پس از تأييد شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور و ابلاغ

توسط وزير كشور

 

 

.

3 -

 

 

بررسي و تصويب وظايف دقيق و نقش كارگروه هاي فرعي و ساير سازما نها و

بخش هاي ذي ربط در مديريت بحران و نيز سازما نهاي همكار و نظارت بر اجراي آن

 

 

.

-4

 

 

تهيه طرح جامع خطرپذيري به استناد ماده 5

آئين نامه اجرائي قانون تشكيل

سازمان مديريت بحران و با هماهنگي ساير دستگاه ها و واحدهاي استاني

 

 

.

-5

 

 

پيشنهاد پيگيري، هدايت و بررسي امور مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي

كاربردي مورد نياز در كليه مراحل مديريت بحران

 

 

.

-6

 

 

تدوين برنامه هاي ساليانه و عملياتي 5

ساله كارگروه و كارگروه هاي فرعي

مربوطه در مركز و استان ها و ارائه آن به مراجع ذي ربط به استناد بند

 

 

2 ماده 4

قانون

و ماده

 

 

23 آئين نامه اجرايي آن جهت تصويب و تخصيص اعتبارات لازم

.

-7

 

 

جمع آوري و جمع بندي آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش

حوزه كارگروه و در اثر وقوع حوادث طبيعي و انسان ساز بزرگ و اعلام آن به

مراكز ذي ربط جهت تأمين اعتبارات مورد نياز

 

 

.

-8

 

 

تشكيل كارگروه ارزيابي عملكرد مديران در مراحل مختلف مديريت بحران

به استناد مواد

 

 

7 و 9 آيين نامه اجرايي قانون

.

-9

 

 

استفاده از امكانات ماهوار هاي براي اطلاع از وقوع حوادث احتمالي از طريق

كارگروه

 

 

.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

216

-10

 

 

تأمين نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري كارگروه و تيم هاي ضربت

.

-11

 

 

تهيه بانك هاي اطلاعاتي بروز افراد متخصص ، سازمان ها ، شركت ها ،

صنايع، مواد و

 

 

...

-12

 

 

برگزاري دوره هاي آموزشي كشوري براي آموزش دستورالعمل هاي

اجرائي بطور مستمر

 

 

.

-13

 

 

امكان ارتباط و سازماندهي و گسترش سازمان هاي غيردولتي

زيست محيطي در زمان وقوع حوادث

 

 

.

-14

 

 

استفاده از امكانات ماهواره اي براي اطلاع از وقوع حوادث احتمالي از

طريق كارگروه

 

 

.

-15

 

 

تبيين و تعيين سازوكارهاي لازم ارتباطي براي زمان هاي فوريتي

.

-16

 

 

پشتيباني، هماهنگي، نظارت و ارزيابي بر اقدامات شرك تها و سازمان هاي

زيرمجموعه در خصوص مراحل مختلف مديريت بحران

 

 

(بويژه آمادگي و مقابله)

در

مركز و استان ها و ارائه گزارش به رئيس سازمان

 

 

.

-17

 

 

تهيه سايت اينترنتي و بروز نگهداشتن آن، پيگيري ايجاد مركز داده

.

-18

 

 

گزارش اقدامات انجام شده در هر شش ماه يكبار به وزير كشور و سازمان

مديريت بحران كشور

 

 

.

تبصره

 

 

:

فعاليت هاي تخصصي خارج از وظايف مصوب منوط به پيشنهاد

كارگروه و تصويب شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور مي باشد

 

 

.

ماده

 

5 : شرح وظايف تخصصي

گروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست

كشور در مراحل مختلف مديريت بحران كشور، وظايف زير را انجام خواهد داد

 

 

:

مخاطرات زيست محيطي

217

-1-5

 

پيش بيني و پيشگيري

-1

 

 

تهيه نقشه هاي ريز پهنه بندي مخاطرات زيست محيطي

.

-2

 

 

انجام پژوهش هاي كاربردي در زمينه بهبود روش پايش و پيش بيني

مخاطرات زيست محيطي

 

 

.

-3

 

 

بررسي تأثير مخاطرات زيست محيطي بر انسان و محيط زيست

.

-4

 

 

تهيه برنامه هاي سالانه مديريت ريسك مخاطرات زيست محيطي در ايران

.

-5

 

 

تهيه دستورالعمل بكارگيري امكانات و تجهيزات پايش، آموزش و پژوهش

مخاطرات زيست محيطي

 

 

.

-6

 

 

تهيه سيستم هشدار براي كاهش و كنترل اثرات مخاطرات زيست محيطي

.

-7

 

 

جمع آوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره پ رسنل، اماكن،

تجهيزات و ساير امكاناتي كه بالفعل و بالقوه در امور زيست محيطي مديريت بحران

به كار مي رود

 

 

.

-8

 

 

جمع آوري اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعاتي درباره وضعيت زيست محيطي

مناطق مختلف و مستندسازي و تهيه گزارشي از اثر حوادث و سوانح بر آنها

 

 

.

9 -

 

 

تهيه، تدوين، انتشار، جمع آوري، نگهداري و عرضه كتب و مستندات آموزشي و

كمك آموزشي داخلي و خارجي مربوط به امور زيست محيطي مديريت بحران

 

 

.

-10

 

 

انجام پژوهش هاي كاربردي به منظور كاهش آسيب پذيري و مديريت

بحران در حوادث و سوانح

 

 

.

-11

 

 

آموزش عمليات امور زيست محيطي مديريت بحران و ساير اطلاعات مورد

نياز به پرسنل سازمان و بخش هاي خصوصي و تشكل هاي مردم نهاد

 

 

.

-12

 

 

آموزش اصول مديريت بحران و موارد ويژه امور زيست محيطي مديريت

بحران به مديران دانشكده هاي مرتبط

 

 

.

-13

 

 

آموزش اصول زيست محيطي در شرايط بحراني و اقدامات اوليه

.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

218

-14

 

 

تهيه كتب، جزوات آموزشي، پمفلت، پوستر، فيلم هاي آموزشي و

برگزاري كارگاه هاي آموزشي، سمينارها، كنفرانس ها

 

 

.

-2-5

 

آمادگي

-1

 

 

تهيه برنامه اختصاصي امور زيست محيطي مديريت بحران شامل مراحل

چهارگانه

 

 

(آمادگي، پيشگيري، مقابله و بازسازي)

براي بحران هاي شايع بر اساس

اصول مديريت ريسك

 

 

.

-2

 

 

تهيه شرح وظايف كليه پرسنل دخيل در امور مديريت بحران زيست محيطي

.

-3

 

 

تعيين سازمان هاي همكار، پشتيبا ن، جانشين امور زيست محيطي مديريت

بحران و جايگاه آنها

 

 

.

4 -

 

 

تهيه، بررسي، ارزيابي و تصويب برنام هها، لوايح، طرحها، موافقت نامه و

استانداردها و راهنماها به منظور محقق شدن وظايف كارگروه در حوز ههاي مختلف

 

 

.

-5

 

 

تهيه دستورالعمل هاي به كارگيري منابع (امكانات و تجهيزات)

امور

زيست محيطي مديريت بحران

 

 

.

-6

 

 

هماهنگي با ستاد مديريت بحران به منظور برخورداري از امكانات اوليه

.

-7

 

 

تهيه طرح جامع مخاطرات زيست محيطي

.

-8

 

 

طراحي ساختارهاي مديريتي مراحل مقابله ، بازسازي و پيشگيري و كاهش

آثار امور زيست محيطي مديريت بحران

 

 

.

-9

 

 

تهيه ليست مشخصات افراد اصلي و جانشين در چارت سازماني امور

زيست محيطي مديريت بحران از جمله در تيم هاي عملياتي

 

 

.

-10

 

 

تهيه ليست حداقل صلاحيت فردي هر يك از پست ها در چارت سازماني

امور زيست محيطي مديريت بحران از جمله در تيم هاي عملياتي

 

 

.

-11

 

 

انعقاد توافق نامه، قرارداد و يا پيگيري تصويب آيين نامه توسط مرجع

مخاطرات زيست محيطي

219

قانونگزار مربوطه به منظور اجرائيشدن روابط بين سازماني و نيز بهرهگيري از مشاركت

مردم و نيروهاي داوطلب سازماندهيشده در امور زيستمحيطي مديريت بحران

 

 

.

-12

 

 

تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات

.

-3-5

 

مقابله

-1

 

 

ارزيابي سريع وضعيت زيست محيطي منطقه

.

-2

 

 

نظارت بر وضعيت آلودگي منابع آب، خاك و هوا

.

-3

 

 

نظارت بر وضعيت مواد شيميايي سمي و خطرناك

.

4 -

 

 

بهره گيري از مشاركت مردم و نيروهاي داوطلب (سازماندهي شده)

در بخش هاي

مختلف سلسله مراتب تصمي مگيري و اجرا در امور زيست محيطي مديريت بحران

 

 

.

-5

 

 

اعزام كارگروه هاي ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي تخصصي خسارات به

مناطق آسيب ديده

 

 

.

-4-5

 

بازسازي و بازتواني

-1

 

 

بررسي گزارشات كارگروه هاي ارزيابي عملكرد مديران و ارزيابي خسارات

و تجزيه و تحليل آنها و برنام هريزي جهت رفع نقايص احتمالي

 

 

.

-2

 

 

شناسايي و در نظر گرفتن اولويت هاي پاك سازي منطقه

.

3 -

 

 

بررسي روند پا كسازي منطقه آلوده يا تخريب شده و ارائه گزارش بازسازي

.

-4

 

 

پاك سازي منطقه آلوده يا تخريب شده

.

-5

 

 

ارزيابي خسارات زيست محيطي

.

-6

 

 

اطلاع رساني

.

-7

 

 

انجام طرح هاي پژوهشي كاربردي و مستندسازي و تهيه گزارش به منظور

ثبت نقاط ضعف و قوت خدمت رساني در حوزه محيط زيست

 

 

.

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و شرح وظايف

220

فصل سوم

 

: تركيب اعضاء

ماده

 

6 : اعضاء اصلي

-1

 

 

معاونت محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست

-2

 

 

معاونت محيط زيست طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست

.

-3

 

 

معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست

.

-4

 

 

معاونت توسعه مديريت و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست

.

-5

 

 

معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محيط زيست

.

-6

 

 

دبيرخانه گرد و غبار سازمان حفاظت محيط زيست

.

-7

 

 

دبيرخانه كارگروه ملي تغييرات آب و هوا سازمان حفاظت محيط زيست

.

ماده

 

7 : دستگاههاي همكار

-1

 

 

وزارت كشور (سازمان مديريت بحران

)

-2

 

 

وزارت جهاد كشاورزي

-3

 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

-4

 

 

سازمان هواشناسي كشور

-5

 

 

وزارت نفت

-6

 

 

سازمان صدا و سيما

-7

 

 

نيروي انتظامي

-8

 

 

وزارت تحقيقات، علوم و فناوري

-9

 

 

هلال احمر

-10

 

 

وزارت نيرو

-11

 

 

سازمان شهرداري ها

مخاطرات زيست محيطي

221

-12

 

 

سازمان انرژي اتمي

ماده

 

8 : اعضاي مدعو

حسب موضوع و بنا به پيشنهاد اعضاي كارگروه و تأييد رئيس كارگروه از افراد

حقيقي و حقوقي بدون حق رأي در جلسات دعوت خواهد شد

 

 

.

اين شرح وظايف در هشت ماده و يك تبصره و هفتاد و پنج بند در جلسه مورخ

91/2/4

 

 

شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور به استناد تبصره 3 ماده 15

آئين نامه

اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور به تصويب رسيد

 

 

.

اوقات شرعی
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.